Hållbarhetsseminarium hos Novare

  • 10 juni 2022
  • Nyhet
Leadership Academy

Den 24 maj bjöd Novare in till ett hållbarhetsseminarium. Dagen bjöd på spännande föreläsningar och paneldiskussioner med några av landets ledande experter inom hållbarhet.

Dagen inleddes av Sveriges chefsklimatförhandlare, Mattias Frumerie, som började med att berätta om Parisavtalet, vad är det och hur ligger vi till i genomförandet? Parisavtalet har tre mål:
– Temperatur – vi ska hålla temperaturen under 2 grader med sikte på 1,5 grader
– Motståndskraftiga samhällen – anpassa samhällen efter klimatförändringen
– Att alla finansiella flöden ska vara i linje med de tidigare nämnda målen

Hur går det då i genomförandet? Vi behöver halvera utsläppen till 2030, men som det ser ut nu kommer utsläppen istället öka med 16 procent till 2030. Mattias menar att alla beslut som krävs för att minska utsläppen skulle helst ha tagits igår. Det extrema klimatet påverkar oss mycket just nu. Vi ser värmeböljor, översvämningar och stormar som får förödande konsekvenser. Alla länder behöver en klimatpolitik som driver på utsläppsminskningen. I Sverige har vi en handlingsplan med flera åtaganden för att nå målen på att vara netto noll senast år 2045. Men i nuläget är det många länder som har mål som inte är tillräckliga och som ligger alldeles för långt bort i tiden.

Efter Mattias pratade Magnus Schmauch, från Finansinspektionen, om finanssektorns viktiga roll i Parisavtalet. Det finns en ambition om att finansmarknaden ska bidra mer till det hållbara samhället. Han menar att det inte finns någon bättre på att allokera kapital än finanssektorn, och att det inte finns något som är så effektiv på att främja tillväxt som en god investering. Vi behöver finansmarknadens hjälp till att allokera kapital till de områden och verksamheten som kan få störst genomslag för ett hållbart samhälle.

Han berättade också att det finns vissa regler på EU-nivå för att främja hållbarhet, bland annat är nu hållbarhet en faktor vid riskhantering. Det har tidigare fokuserats mycket på den finansiella risken men nu börjar man föra in krav på hållbarhetsfaktorer.

Därefter deltog Magnus Schmauch i en paneldiskussion tillsammans med Johan Florén från AP7, Gunnela Hahn från Svenska kyrkan och Peter Elam Håkansson från East Capital Group. De pratade bland annat om hållbara investeringar och vikten av att använda den ägarmakt man har för att påverka. De pratade om huruvida investeringar av vapen och fossila bränslen kan ses som hållbara investeringar och där gick meningarna isär.

Efter panelen talade Linda Burenius, utvecklingschef på Global Challenges Foundation, om energisektorns omställning. Energi är en av de största utmaningarna för att klara klimatomställningen men också en stor möjlighet.

Hon berättade om “tipping points” som syftar på de kritiska brytpunkter för de olika planetära gränserna. Där bara en liten liten förändring kan sätta igång en självförstärkande process där vi inte längre kan ta oss tillbaka till det initiala jämvikts-tillståndet som planeten har idag. Linda lyfte också viktiga skeden som när priset på vindkraft har blivit så lågt att det inte längre lönar sig att bygga fler kolkraftverk, eller när elbilar konkurrerar ut bensin på betydande marknader. Hon berättade att priserna för sol, vind och vatten har sjunkit med 85 procent sen 2010.

Linda tog också upp vindkraftens viktiga roll som förnybar energi. Idag står vindkraften för knappt en femtedel av Sveriges elproduktion och med alla byggnationer som redan har påbörjats kommer vindkraft år 2024 stå för en tredjedel av vår elproduktion. Det är en enorm utveckling och man bedömer att vindkraft kommer fyrdubblas till år 2040.

Innan det var dags för lunch, deltog Linda Burenius i en paneldiskussion tillsammans med Maha Bouzeid från Polarium, och Marie Wall från Näringsdepartementet.

De pratade om att förnybar energi är en affärsmöjlighet och hur Sverige är ett föregångsland i industrin. De tog också upp det stora entreprenörsdrivet som vi har i Sverige och att många ser affärsmöjligheter. De lyfte kompetensbristen i den nya industrin och att kompetensbristen är den största utmaningen för tillväxt, inom alla branscher. De avslutade med att lyfta frågan, hur ska vi få med människor i den gröna omställningen? De menar att målen kan kännas så långt borta och att vi måste hjälpa företag och individer att bryta ned det till; vad kan jag bidra med idag.

 

Efter lunchen var det dags för Louise König på The New Division att föreläsa om globala mål, hållbara affärer och ledarskap. Hon har en lång erfarenhet av hållbar affärsutveckling i både statliga och privata företag. Hon berättade hur man kan kombinera miljö- och sociala frågor samt ekonomi även kallad “The triple bottom line”. Att arbeta hållbart med sociala- och miljöfrågor kommer vara en förutsättning för ekonomisk tillväxt.

De 17 globala målen med sina 169 delmål är världens nya periodiska system, Louise uppmanar alla företagare att ha en 100-års plan där dessa mål är i fokus. Det är fem kategorier (being, thinking, relating, collaborating och acting) som är det nya ramverket för en ledarskapsförändring kopplat till hållbarhet, Inner Development Goals.

Under föreläsningen fick deltagarna medverka i en workshop där de fick använda sig av “thinking, cognitive skills”. En av reflektionerna var hur man kan öka ett kritiskt tänkande och accelerera arbete med de globala målen internt och tillsammans med partners.

Efter Louise dök vi in i mångfald och vad det innebär tillsammans med Suzan Hourieh Lindberg på The Social Few. Ju fler perspektiv (perspektivtäthet) en grupp har desto fler kvalitativa lösningar kommer gruppen att producera. En undersökning har visat att en och samma utmaning kan få upp till tio gånger fler lösningar om gruppen har hög perspektivtäthet.

Gustav Hasselskog på Candela avslutade dagen med en föreläsning om elektriska båtar. Deras teknologi kommer att minska energiförbrukningen med 95% och framför allt kommer det att öka trafik till sjöss. Inom snar framtid kommer vi att ha kommersiell båttrafik i Stockholm, säger Gustav och fortsätter berätta om hur effektiv, hållbar och specialbyggd deras motor Candela C-POD är, som räcker för att få båtarna att nästan flyga med en hastighet av 30 knop.