Strategi & Effektivitet

Vi hjälper företag att tänka strategiskt kring den totala ersättningen. Vi ser ett ökat tryck från aktieägare, anställda och samhället på att ersättningarna ska vara effektiva och hållbara. Förändringar i vår omvärld som tillexempel digitalisering, globalisering, geopolitiska förändringar och klimatförändring påverkar efterfrågan på företags tjänster och produkter samt arbetsmarknad. Därmed påverkas strategi för kompetens och ersättningar i takt med att företagsövergripande strategi förändras. Därför erbjuder vi kunder stöd i processen att utforma en ersättningsstrategi som är i linje med bolagets övergripande strategi och mål. Vi hjälper även företag att konkretisera strategin i sin lönepolicy.

Kostnadseffektivisering
I de flesta tjänsteföretag utgör personalkostnaden 70% av företagets totala kostnader. För att arbeta aktivt med denna kostnadsmassa hjälper vi företag att följa upp och kvantifiera personalkostnader i syfte att hitta möjligheter till effektivisering. Vi fokuserar framförallt på strukturen på ersättningen, utvecklingen över tid samt på nivån jämfört med andra företag inom samma bransch. Utöver dessa faktorer analyserar vi även titelstrukturer och demografiska aspekter.

Tack vare vår goda marknadskännedom samt tillgång till marknadsinformation kan vi supportera företag med fakta och analys i en förändringsprocess.