Incitament

Vi hjälper företag att utforma en effektiv och hållbar incitaments- och ersättningsstruktur utefter bolagets egen strategi och marknadsförhållanden.

Kortsiktiga & långsiktiga incitamentsprogram
Processen inkluderar oftast en grundlig utvärdering av affärsstrategi och performance samt identifiering av relevanta prestationsmått som driver ett hållbart resultat. Analysen inkluderar bland annat utvärdering av lämplig mekanisk struktur samt simulering av utfall.

Ersättningsystem
Vi anser att utformning av ersättningssystem och incitamentsprogram är en dynamisk process som måste följa företags utveckling och ta hänsyn till omvärldsfaktorer. Vi hjälper företag att utvärdera effektiviteten i ersättningsystem och göra uppföljningar för att säkerställa att dess utformning är i linje med vad företaget önskar uppnå på kort och lång sikt. Det kan handla om att sätta rätt lön, driva rätt beteende, efterleva regelverk eller hitta möjligheter att sänka kostnader.