Information om våra tester

Novare Search & Selection erbjuder tester som möjliggör djupgående bedömningar av individers personlighet, ledarskap och begåvning och ökar förståelsen för kandidatens förutsättningar för att lyckas i olika roller. Novare har konsulter som är certifierade användare av högkvalitativa testverktyg från Assessio och CEB med god validitet och reliabilitet, granskade av Stiftelsen för tillämpad psykologi och godkända av DNV GL.

Personlighetsinventorier:

  • Hogans Assessment Systems

HAS består av tre deltest som tillsammans ger en unik helhetsbild av personligheten. Den första delen belyser de personliga egenskaper som kommer till uttryck under normala förhållanden (HPI). Den andra delen kompletterar med en fördjupad analys av kandidatens riskbeteenden när han eller hon möts av ökade krav, press eller befinner sig i stressade lägen (HDS). Den sista delen kartlägger en persons drivkrafter och (MVPI).

Hogan Assessment Systems kombineras med fördel med begåvningstestet Matrigma.

 OPQ32r

OPQ32r beskriver 32 personlighetsegenskaper som är indelade i tre huvudområden; relationer, tankesätt och emotioner. Personligheten i OPQ definieras som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig.

OPQ kombineras med fördel med begåvningstesterna Verify.

Färdighetstester:

  • Matrigma

Matrigma är ett logiskt analytiskt test som ger ett mått på personens problemlösnings- och slutledningsförmåga och fallenhet att urskilja logiska samband. Testet utmanar förmågan att se dolda samband, fylla i luckor där information saknas, se relationer mellan olika objekt och hitta beröringspunkter.

Verify

Verify består av tre olika begåvnings-/färdighetstester som mäter verbal, numerisk och induktiv förmåga. Numeriska delen mäter kandidatens förmåga att fatta rätt beslut eller dra rätt slutsatser från numeriska eller statistiska data. Verbala delen mäter kandidatens förmåga att utvärdera logiken i olika sorters skriftliga argument. Induktiva delen mäter förmågan att dra slutsatser och förstå̊ förhållandet mellan olika begrepp, oberoende av tidigare kunskaper.”