Novare Pay bjöd in till seminarium om På tal om lön 2018

Publicerat 2018, 12 juni

Med anledning av rapporten På tal om lön 2018 bjöd Novare Pay in till ett lunchseminarium för att berätta om fakta och statistik kring ersättningar till ledande befattningshavare.

Erika Andersson, vd för Novare Pay, inledde med att hälsa välkommen och gav därefter en kort sammanfattning av rapporten. I den går Novare Pay igenom samtliga årsredovisningar, stämmor och kallelser i börsbolag för att få en så heltäckande bild som möjligt av ersättningsfrågorna. Slutsatserna presenteras i rapporten och under seminariet:

  • Median för den totala ersättningen till vd var 6,0 miljoner kronor för helåret 2017, en ökning med 6,7% jämfört med 2016
  • Ett nytt EU-direktiv ökar krav på redovisning och motivering av vd-ersättning
  • Antal vd-byten var 66 stycken förra året, en dubblering från 2016
  • Skillnaden mellan män och kvinnors totala ersättning var 5,8% till kvinnornas nackdel

Erika Andersson tog också upp kommande förändringar med införandet av det uppdaterade Aktieägarrättsdirektivet där EU:s mål är att förbättra bolagsstyrningen i europeiska bolag. Fokus ligger på aktieägarnas långsiktiga engagemang. EU har identifierat ett antal områden som är viktiga för detta – bland annat ersättning till ledande befattningshavare.  En del av bestämmelserna finns redan idag i svensk lag och genom självreglering – och kan i några fall vara mer långtgående. De nya reglerna omfattar bland annat riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och krav på publicering av ersättningsrapporter. Nytt är ett förslag om att styrelsen ska motivera hur ersättningen är satt och hur den är kopplad till långsiktighet. Det kommer också att finnas krav på att kriterier för rörlig ersättning ska publiceras och vilken metod som används för att se hur kriterierna uppfylls. Publicering av riktlinjerna väntas träda i kraft till stämmosäsongen 2020.

Ett nytt krav för noterade bolag är också publiceringen av en årlig ersättningsrapport. Där ska ersättningen redovisas med nivåer och motiveringar för vd, vice vd och styrelse. Övriga ledande befattningshavare ska redovisas i anonymiserad form enligt förslaget. I rapporten ska också den årliga förändringen av ersättningen i förhållande till bolagets resultat och övriga heltidsanställda framgå för fem räkenskapsår.

Läs mer om rapporten >>

Dela

« »