Andreas Lauritzen träffade Riksdagens skatteutskott om beskattning av styrelsearbete

Publicerat 2018, 26 januari

Andreas Lauritzen, delägare i Novare Pay och ledamot i Ersättningsakademien, träffade i veckan Riksdagens skatteutskott för att berätta om konsekvenserna kring Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017. I den domen fastslogs att styrelsearvoden ska utgöra inkomst av tjänst för styrelseledamöter.

Genom möjligheten att redovisa styrelsearvode som näringsverksamhet har styrelseledamoten själv kunnat bygga upp sin egen anställning och i det egna bolaget säkra upp ett fullgott socialförsäkringsskydd, teckna tjänstepensions- och sjukförsäkring, göra rimliga avdrag för kontorslokal, dator och telefon samt investera i kontinuerlig kompetensutveckling. Inget av detta kan uppfyllas om arvodet utbetalas som lön från respektive uppdragsbolag.  Domen får långtgående negativa effekter för näringslivet i allmänhet och bolagsstyrning i små och medelstora tillväxtföretag i synnerhet.

Andreas, vilka frågor väckte er dragning?
– Frågorna som vi fick var inledningsvis om det finns någon typ av politiskt engagemang på regeringsnivå i det här ärendet. Vårt svar var nej och vi lyfte också att vi inte heller ser att det är en partipolitisk frågeställning. Inget politiskt ställningstagande finns ju i domen och vi ser inte att det finns anledning till det heller.

Vi svarade också på frågor kring hur styrelsearvoden hanteras internationellt och vi underströk att Sverige i all väsentlighet är en förebild för många av våra grannländer inom den här typen av frågor – så att se till andra länders praxis vore ett steg bakåt.

Vad hoppas du blir det viktigaste som utskottet tog med sig?
– Vi hoppas att vi har belyst de konsekvenser vi redan ser ute i bolagen, och de som riskerar att uppkomma, med anledning av domslutet. Det faktum att domen inte hade till syfte att orsaka de här effekterna är något vi hoppas vi kunde förmedla.

Läs Novare Pays PM om ersättningsfrågan >>

Läs om Novare Pays seminarium om styrelser och ersättningar >>


Om Skatteutskottet

Skatteutskottet är ett av sexton utskott i Sveriges riksdag. Utskottet bereder ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning och folkbokföring samt ärenden som rör exekutionsväsendet. Skatteavtal med andra länder, bekämpning av skattefusk och frågor om resurser till Skatteverket, Kronofogden och Tullen är också områden som skatteutskottet ansvarar för.

Om Ersättningsakademien       
Ersättningsakademien ska verka för att ersättningssystemen i företagen ska vara effektiva, balanserade och relevanta och uppfattas som legitima av företagets många intressenter. Akademien ska också bidra till att fördjupa och nyansera samhällsdebatten kring ersättningsfrågan. Ersättningsakademien är allsidigt sammansatt och oberoende.

Dela

« »